Cytundeb wedi’i lofnodi i hybu defnydd cymdeithasol o’r iaith Gymraeg ym Mro Morgannwg

Mae Cyngor Bro Morgannwg a Menter Bro Morgannwg wedi llofnodi cytundeb fframwaith newydd i ddatblygu gwasanaethau newydd i gryfhau’r iaith Gymraeg yng nghymunedau’r Fro.

Sefydlwyd Menter Bro Morgannwg ym mis Ebrill 2013 gyda’r nod o hybu ac ehangu defnydd cymdeithasol o’r iaith Gymraeg ym Mro Morgannwg. Ers hynny, maent wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor i gynnig nifer o weithgareddau a digwyddiadau i greu mwy o gyfleoedd i breswylwyr y Fro ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r gwaith a’r ysgol. Ymhlith y rhain mae gŵyl Gymreig a gynhelir yn Ynys y Barri, Gŵyl Fach y Fro, gwersi nofio i fabis a gweithgareddau hamdden eraill i bobl o bob oed.

Ers sefydlu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn 2000, mae cynnydd sylweddol yn y nifer o rieni sy’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant. Yn ei dro, bydd hyn yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ym Mro Morgannwg. Bwriad Menter Bro Morgannwg yw annog y plant hynny sydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg, a’u rhieni, i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

Mae’r cytundeb fframwaith hwn yn gydnabyddiaeth ffurfiol o’r gwaith partneriaeth sydd eisoes wedi digwydd rhwng Menter Bro Morgannwg a’r Cyngor i gynnig y gweithgareddau hyn ac ymrwymo i barhau i gydweithio i gynnig y cyfleoedd hyn yn y dyfodol. Yn ogystal, mae’n amlygu ymrwymiad y Cyngor i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni nod eu strategaeth: Iaith fyw, iaith byw.

Dywedodd Siân Lewis, Prif Swyddog Menter Bro Morgannwg,
‘Rydym yn falch iawn bod y Cyngor yn rhan o’r cytundeb hwn, sy’n gwarantu y byddwn yn gallu parhau i adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes wedi’i wneud yma yn y Fro. Rydym newydd gynnal Gŵyl Fach y Fro am yr ail dro, a oedd yn llwyddiant ysgubol, ac rydym yn gobeithio parhau i weithio’n agos gyda’r Cyngor i gynnal digwyddiadau fel hyn ac i gyflawni ein nod fel sefydliad.’

Dywedodd Rob Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Bro Morgannwg,
‘Bydd y cytundeb hwn yn cryfhau’r bartneriaeth rhwng y Cyngor a Menter Bro Morgannwg. Fel sefydliad cyhoeddus yng Nghymru, mae’r Cyngor yn cydnabod yn llawn ei rôl o ran datblygu defnydd o’r iaith a’i gyfrifoldeb i gynnig amryw weithgareddau cymunedol cyfrwng Cymraeg i breswylwyr. Edrychaf ymlaen i adeiladu ar y bartneriaeth hon a mynd i’r afael â’n nod fel Cyngor i adeiladu cymunedau cryf gyda dyfodol disglair.’

DIWEDD

Nodiadau
· Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddiddymu Menter y Fro yn Ionawr 2013, sicrhaodd Menter Caerdydd tendor o £30,000 i ddatblygu ac arwain prosiect yn ymwneud â’r Gymraeg ym Mro Morgannwg trwy gyd-weithio â phartneriaid lleol yn ogystal â’r awdurdod lleol.

· Prif nod Menter Bro Morgannwg yw i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Y Fro, a chreu cyfleoedd i drigolion y Sir ddefnyddio’r iaith y tu allan i oriau gwaith a muriau Ysgol.

· Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae bron i 11% o boblogaeth y Sir yn siaradwyr Cymraeg (13,189)

_____________________

Since the establishment of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg in 2000 there has been a significant increase in the number of parents choosing Welsh medium education for their children. This, in turn, will result in an increase in the number of Welsh speakers in the Vale of Glamorgan. Menter Bro Morgannwg’s aim is to encourage those in Welsh medium education, and their parents, to use Welsh outside of the classroom in social situations.

This framework agreement is a formal recognition of the partnership work that has already taken place between Menter Bro Morgannwg and the Council to provide these activities and a commitment to continue to working together to deliver these opportunities in the future. It also highlights the Council’s commitment to work with the Welsh Government to achieve the aims of their strategy, A living language, a language for living.

Sian Lewis, Chief Executive Officer of Menter Bro Morgannwg said,
‘we are pleased that the Council has entered in to this agreement, which guarantees that we will be able to continue to build on the good work that has already been carried out here in the Vale. We have just had our second Gŵyl Fach Y Fro festival, which was a huge success, and we hope to keep working closely with the Council to provide events like this and fulfil our aim as an organisation.’

Rob Thomas, Managing Director of the Vale of Glamorgan Council said,
‘this agreement will strengthen the partnership between the Council and Menter Bro Morgannwg. As a public organisation in Wales the Council fully understandsits role in developing use of the language and its responsibility to provide residents with a variety of community activities through the medium of Welsh. I look forward to building on this partnership and progressing our aim as a Council to build strong communities with a bright future.’

END

Notes
· Following Welsh Government’s decision to abolish Menter y Fro in January 2013, Menter Caerdydd secured the tender of £30,000 to develop and lead a project concerning the Welsh language in the Vale of Glamorgan by working with local partners as well as the Local Authority.

· Menter Bro Morgannwg’s primary aim is to increase the use of the Welsh language in the Vale, and create opportunities for the county’s people to use the language outside school and work hours.

· According to the 2011 Census, nearly 11% of the County’s population are Welsh speaking (13,189).

For more information, contact Sian Lewis (Chief Executive, Menter Bro Morgannwg):
sian@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

 

Comments

comments